Všeobecné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len "obchodné podmienky ") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu Svět Nohavic, ktorý sa nachádza na webovom rozhraní www.svetkalhot.cz a www.svetnohavic.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou:

ARMYSURPLUS s.r.o.

sídlo Davídkova 1250/87, Libeň, 182 00 Praha 8, Česko

IČ: 05118654

DIČ: CZ05118654

zapísaná: na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 258570

Adresa pre doručenie: Anglická 3, 120 00, Praha 2

telefónne číslo: + 420 224 239 722

kontaktný e-mail: obchod@svetkalhot.cz

 

ako predávajúci

a vy ako kupujúci.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zhrnutie obsahu zmluvných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete prevziať tovar a zaplatiť nám kúpnu cenu vrátane ceny za doručenie tovaru na vašu adresu, prípadne platby za ďalšie vami zvolené doplnkové služby. Aby ste mohli uzavrieť zmluvu, musíte urobiť objednávku a my ju musíme prijať (ako je uvedené v článku 2). Informácie o cenách sú uvedené v článku 3. Možné spôsoby platby a doručenia nájdete v článkoch 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia naším reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov, ktorý si môžete pozrieť alebo stiahnuť z našej webovej stránky.

1.2 Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu ide vtedy, ak ste spotrebiteľ, t. j. ak ste fyzická osoba a kupujete tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa zákona a týchto obchodných podmienok a zmluva sa s vami uzatvára podľa obchodných podmienok pre podnikateľov a právnické osoby, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

 

Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade ide o zmluvu, ktorá pozostáva z týchto dokumentov:

a vo veciach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právom, najmä týmito právnymi predpismi:

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny vzťah obsahuje akýkoľvek iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah bude riadiť českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právo krajiny vášho bydliska poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa ako české právo, potom sa vám poskytuje táto vyššia úroveň ochrany.

1.3 Ako súhlasíte s podmienkami?

Odoslaním objednávky a jej potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi.

1.4 Čo by ste ešte mali vedieť o podmienkach?

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok je (alebo sa stane) neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré je mu významovo najbližšie. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie týchto podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia znením Podmienok, na základe ktorých vznikli. Podmienky je možné meniť alebo dopĺňať len písomne.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvoríme kúpnu zmluvu?

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste predložili objednávku v súlade s týmito podmienkami a aby sme túto objednávku prijali. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní má informatívny charakter a nepredstavuje z našej strany návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2 Ako zadať objednávku?

Objednávku môžete vždy zadať prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý umožňujeme podľa informácií na webovom rozhraní. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude poskytnutá rekapitulácia vašej objednávky vrátane konečnej ceny (vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť zmeniť zadané údaje.

Záväznú objednávku môžete zadať stlačením tlačidla "Objednávam a platím". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Ak ich zmeníte, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky alebo e-mailom.

2.3 Môžete zrušiť alebo zmeniť už zadanú objednávku?

Objednávku, ktorú sme ešte nedostali, môžete zrušiť alebo zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie alebo zmena objednávky je možná len po dohode s nami. Ak sa takto zruší objednávka tovaru, od ktorej nemožno odstúpiť (podrobnosti nájdete v bode 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré nám už vznikli v súvislosti so zmluvou.

2.4 Ako sa dozviete, že sme prijali objednávku a kedy je zmluva uzavretá?

Po prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky sa zasiela automaticky a neznamená prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď od nás dostanete prijatie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. V prípade, že objednávka nebude prijatá, zmluva je uzavretá v okamihu, keď si objednaný tovar prevezmete.

2.5 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám na vašu žiadosť zašleme e-mailom alebo vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu súvisiacich nákladov.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím stranám.

 

3. CENA

3.1 Môžem zmeniť cenu vo webovom rozhraní?

Ak cena uvedená pri položke vo webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna, okamžite vás o tom budeme informovať. Prijaté objednávky však nebudú ovplyvnené zmenou ceny, ku ktorej došlo v čase medzi zadaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že dôjde z našej strany k zjavnej technickej chybe v cene tovaru na webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania, nie sme povinní vám dodať tovar za túto zjavne chybnú cenu z dôvodu zjavnej zákonnosti nášho právneho úkonu podľa § 552 Občianskeho zákonníka alebo z dôvodu omylu podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

3.2 Možno zľavy kombinovať?

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je na webovom rozhraní výslovne uvedené inak.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Aké platobné metódy akceptujeme?

Kúpnu cenu môžete zaplatiť najmä týmito spôsobmi:

Všetky ďalšie spôsoby platby a poplatky spojené s určitými spôsobmi platby sú uvedené vo webovom rozhraní.

4.2 Kedy je kúpna cena splatná?

V prípade platby v hotovosti (alebo bezhotovostne pri prevzatí tovaru) je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do siedmich dní od prijatia objednávky, pričom cena je uhradená momentom pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet. Ak cenu neobdržíme v čase jej splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3 Môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred?

Upozorňujeme, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o zaplatenie celej ceny tovaru (alebo zálohy) pred jeho odoslaním alebo doručením.

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ako môžeme tovar odoslať?

Spôsoby doručenia vrátane nákladov na doručenie sú uvedené vo webovom rozhraní. Konkrétny spôsob doručenia si môžete vybrať v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.

5.2 Kedy vám dodáme tovar?

Dodacia lehota vždy závisí od dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dodacie lehoty externých dopravcov však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa dodacej lehoty nás prosím kontaktujte a my situáciu vyriešime s dopravcom.

Tovar, ktorý je na sklade, sa zvyčajne odosiela do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo osobnom odbere) alebo od pripísania platby na náš účet (v prípade bezhotovostnej platby pred dodaním).

Tovar, ktorý nie je na sklade, sa odosiela čo najskôr. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodanie tovaru podľa týchto podmienok znamená čas, keď vám bude tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa to za nedodanie tovaru z našej strany alebo za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete v okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

5.3 Ako postupovať pri preberaní tovaru?

Po prijatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte akékoľvek nedostatky, bezodkladne informujte prepravcu a nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie.

Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, keď ste boli povinní prevziať tovar, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) prechádza na vás zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

5.4 Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane potrebné dodať tovar opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto dodaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj iných nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku neprevzatia tovaru.

V prípade zaslania tovaru na dobierku alebo osobného odberu máme tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak ste však už zaplatili kúpnu cenu (v prípade platby pred dodaním tovaru), máme právo pokračovať v predaji tovaru na vlastné náklady podľa § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Ako môžete odstúpiť od zmluvy?

Ako spotrebiteľ môžete od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Odporúčame vám, aby ste oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslali na našu dodaciu adresu spolu s tovarom alebo e-mailom a bezodkladne potom zaslali tovar na našu dodaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke.

6.2 Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, akoby nebola uzavretá.

Ak vám bol darček poskytnutý spolu s tovarom s vaším súhlasom, darovacia zmluva stráca platnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán. Darček nám musíte zaslať späť spolu s vráteným tovarom.

6.3 Ako nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinní vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu dodaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo do nášho sídla. Tovar, prosím, neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho týmto spôsobom prijať.

Odporúčame, aby ste k vráteniu tovaru priložili:

Nepredloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami.

6.4 Kedy dostanete svoje peniaze späť?

Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze, kým nám tovar nevrátite alebo nepredložíte dôkaz, že ste nám tovar poslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru. Ak ste si však vybrali iný spôsob doručenia ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob doručenia, náklady na doručenie tovaru vám vrátime vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu doručenia.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich dostali (pokiaľ nám do desiatich dní od zrušenia objednávky nepoviete inak a nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady), alebo akýmkoľvek spôsobom, o ktorý požiadate.

Náklady na zaslanie vráteného tovaru na našu adresu znášate vy, a to aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou vzhľadom na jeho povahu.

6.5 Čo ak je vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní tovaru ho zabaľte do vhodného obalu, aby ste zabránili jeho poškodeniu alebo zničeniu. Tovar sa musí vrátiť len s pôvodným označením (visačky, štítky, etikety atď. ) a v pôvodnom nepoškodenom obale, s výnimkou bežného otvorenia a rozbalenia tovaru.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar vrátane obalu je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, budete nám za toto zníženie hodnoty zodpovedať.

6.6 Kedy nemôžem odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť okrem iného od týchto zmlúv:

6.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás okamžite informovať o odstúpení od zmluvy.

Ak ste už zaplatili celú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od zrušenia zmluvy na účet, ktorý ste nám na tento účel poskytli alebo z ktorého ste vykonali platbu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva vyplývajúce z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľ, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať podľa nášho reklamačného poriadku pre spotrebiteľov.

 

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

8.1 Aké oprávnenia máme na vykonávanie našich činností?

Sme oprávnení predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha iným povoleniam.

8.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu sales@svetkalhot.cz. Môžete sa obrátiť aj na príslušný živnostenský úrad alebo Českú obchodnú inšpekciu.

8.3 Aké práva máte v prípade spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz., www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť do 1 roka odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Môžete tiež využiť online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..

 

9. REGISTRÁCIA VO WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1 Ako sa môžete zaregistrovať vo webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní sa vytvorí používateľské konto. Prístupové údaje k používateľskému kontu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského konta treťou stranou.

Informácie poskytnuté pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných informácií, môžeme zrušiť bez náhrady. V prípade akýchkoľvek zmien vašich údajov vám odporúčame, aby ste ich bezodkladne zmenili vo svojom používateľskom účte.

9.2 Na čo slúži používateľský účet?

Prostredníctvom svojho používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať svoje používateľské konto. Všetky ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené vo webovom rozhraní.

9.3 Kedy môžeme zrušiť vaše používateľské konto?

Upozorňujeme, že máme právo zrušiť vaše používateľské konto bez náhrady, ak sa vaše konto používa v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi alebo týmito podmienkami.

 

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1 Je obsah webovej stránky chránený autorskými právami?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane podmienok, fotografie, obrázky, logá, softvér atď.) je chránený našimi autorskými právami alebo právami iných osôb. Bez nášho súhlasu alebo súhlasu držiteľa autorských práv nesmiete obsah upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať na akýkoľvek účel. Zakázaný je najmä bezplatný alebo platený prístup k fotografiám a textom umiestneným na webovom rozhraní.

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.2 Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Pri používaní webového rozhrania nesmiete používať žiadne postupy, ktoré by mohli narušiť funkčnosť systému alebo ho neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického správania, môžeme vám obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup k webovému rozhraniu bez akejkoľvek náhrady. V takom prípade ste okrem toho povinní nahradiť nám v plnej výške všetky škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené vaším správaním podľa tohto odseku.

Upozorňujeme, že kliknutím na určité odkazy vo webovom rozhraní môžete opustiť webové rozhranie a byť presmerovaní na webové stránky tretích strán.

 

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2023. Tento text je napísaný v češtine a slovenčine. V prípade rozdielov medzi jazykovými verziami sa za rozhodujúcu považuje česká verzia.

Hľadať: ""

Nákupný košík
0 položek za 0,00
  • Košík (0,00 €)0