Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu Svet nohavíc od našej spoločnosti:

ARMYSURPLUS s.r.o.

sídlo Davídkova 1250/87, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika.

IČ: 051 18 654

DIČ: CZ05118654

zapísaná: na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 258570

Adresa pre doručenie: Anglická 3, 120 00, Praha 2

telefónne číslo: + 420 224 239 722

kontaktný e-mail: obchod@svetnohavic.sk

 

1. Za aké chyby sme zodpovední?

1.1 Ako predávajúci sme zodpovední za to, že vám bol tovar dodaný v súlade s objednávkou a že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. To znamená, že tovar pri prevzatí je najmä:

Okrem toho sme zodpovední za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu nad rámec zákonnej záručnej lehoty pre spotrebiteľov.

1.2 Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

2. Aká je záručná doba?

2.1 Pre nepoužitý spotrebný tovar je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v sprievodných dokumentoch k tovaru alebo v reklame uvedená dlhšia záručná doba.

V prípade použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

2.2 V prípade výmeny alebo opravy tovaru sa na nový tovar alebo vymenené diely nevzťahuje nová záručná doba. V takomto prípade sa však záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať v dôsledku vady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave.

3. Aké práva máte z chybného plnenia?

3.1 Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a tiež § 2165 až 2174.

3.2 V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami máte právo najmä na tieto práva:

3.3 Podmienkou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí (odstúpenia od zmluvy) je vrátenie tovaru v stave, v akom ste ho dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

4. Kedy nemožno uplatniť práva vyplývajúce z vadného plnenia?

4.1 Nemáte nárok na práva z chybného plnenia, ak:

4.2 Nároky zo záruky a zodpovednosti sa nevzťahujú na:

5. Ako postupovať pri podávaní sťažnosti?

5.1 Reklamáciu musíte u nás uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení závady.

5.2 Reklamácie sa prijímajú v ktorejkoľvek našej prevádzke, kde je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaného tovaru, a v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť naše prevádzky, ktorých zoznam nájdete na webovom rozhraní.

5.3 Odporúčaný postup podávania sťažností:

Nesplnenie ktoréhokoľvek z uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu pohľadávky podľa zákonných podmienok.

5.4. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď sme boli o závade informovaní.

5.5 O prijatej sťažnosti rozhodneme okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady. Reklamácie vrátane prípadného odstránenia vady vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6 Ak si vyberiete právo, ktoré vám z objektívnych dôvodov nemôže byť priznané (najmä v prípade neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade si môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7 Keď uplatníte reklamáciu, vydáme vám písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Taktiež vám (po vybavení reklamácie) vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8 V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na náhradu primeraných nákladov, ktoré vám vznikli pri reklamácii tovaru. Upozorňujeme, že právo na náhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu reklamovať.

 

Tento postup podávania sťažností je platný a účinný od 1. januára 2023. 
Tento text je napísaný v češtine a slovenčine. V prípade rozdielov medzi jazykovými verziami sa za rozhodujúcu považuje česká verzia.

Hľadať: ""

Nákupný košík
0 položek za 0,00
  • Košík (0,00 €)0